Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
Az "Egészséges Rajzverseny"  nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Forest & Ray Dental Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Csaba u. 10., adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-85001/2015.), a továbbiakban: "Szervező".
 
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet bármely max. 15. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki regisztrál adataival a pályázati felhívásban megjelölt nevezési módokon, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek.
 
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2017. március 20.-án déli 12:00 órától, 2017. április 07.-én déli 12:00 óráig tart.
 
4. A nyereményjáték leírása
A Forest & Ray Dental Budapest a Nemzetközi Egészségnap alkalmából F&R Egészségvédelmi napot rendez. Ennek keretében elindítjuk az Egészséges Rajzversenyt, melyre várjuk szeretettel minden korosztály nevezését! 
A téma: Hogyan védjünk egészségünket és fogainkat. 
Jelentkezni lehet bármilyen méretű, technikájú rajzzal életkor, név és elérhetőség megadásával. A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállal felelősséget.
A versenyzők között korosztályra (3-6, 7-10, 11-14) lebontott izgalmas könyvnyereményeket sorsolunk ki.
A legtöbb lájkot kapott rajz készítőjének pedig különdíjat is adunk. 
A Játék időtartama alatt egy Játékos több különböző rajzzal is pályázhat.  
A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a beküldött pályázattal együtt fogad kell.
 
A nyilatkozat szövegezése:
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője a Forest & Ray Dental Hungary Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Csaba u. 10., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913457). Az adatkezelés célja a Forest & Ray Dental Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni az „Egészséges Rajzverseny” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Forest & Ray Dental Hungary Kft.-től akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival, illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.
 
5. A zsűri
A nyereményjáték időtartama alatt minden a feltételeknek megfelelő pályázat(ok)kal regisztrált Játékos részt vesz az eredményhirdetésen.
A beküldött érvényes pályázatok a Szervező által felállított 3 tagú zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elé kerülnek. 
A Zsűri 2017. április 7.-én, 17.30-kor kategóriánként 1-1  (egy-egy) nyertes pályázatot hirdet. A nyertes pályázatok kiválasztása során a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel. A nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.
A Zsűri a nyertes pályázatok meghatározásakor minden kategóriában 1-1 tartaléknyertes pályázatot választ ki. A tartaléknyertes pályázatok azok az érvényesen beküldött pályázatok, amelyeket a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján a második, harmadik, stb. legjobb pályázatnak ítél meg. A tartaléknyertes pályázatok a Zsűri döntésének sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes pályázat vagy az előttük álló tartaléknyertes pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

6. Nyeremények
A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 4, azaz négy darab nyereményt oszt ki a következő módon:
3 és 6 év között: Thorbjörn Egner - Káriusz és Baktusz c. mesekönyve
7 és 10 év között: Jeff Kinney - Egy ropi csináld magad NAPLÓja
11 és 14 év között: Keri Smith - Nyírd ki ezt a naplót - és alkoss valami újat!
Különdíj: 1 db plüssfigura
A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A Szervező a nyereményeket a nyertes Játékos által megadott címre postai úton juttatja el. 
Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.
 
7. Az Eredményhirdetés
A eredményhirdetés időpontja: 2017. április 7., 17:30 óra 
A eredményhirdetés helyszíne: Forest & Ray Dental Budapest, 1134 Budapest, Váci út 64.
További feltételek:
Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a regisztrált Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei
A nyereményt személyesen az eredményhirdetés helyén és időpontjában lehet átvenni.
Amennyiben a nyertes nem jelenik meg a fenti helyen és időpontban, Szervező 5 napon belül felveszi a kapcsolatot a Játékossal, és személyesen postai úton történő kézbesítésével teljesíti nyereményátadási kötelezettségét.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem felróható.
A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
Az Eredményhirdetést követő 90 napon belül vállalja Szervező a nyeremény átadását a Játékossal egyeztetett időpontban és helyszínen.
 
9. A Szervező jogai
Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).
Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.
A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Általános rendelkezések
A Játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.
Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. 
 
A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:
Forest & Ray Dental Hungary Kft.
Telefon: +36 70 312 9771
Cím:  1122 Budapest, Váci út 64.
E-Mail: marketing@frdentist.co.uk
*Hétfőtől péntekig 9:00 - 17.00.

11. Egyéb
A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A nyereményigények elévülése az összes kisorsolásra kerülő nyeremény esetében: 2017. április 7-től számított 90 nap.